Výzkum a konzultace v ekologii, biodiverzitě a ochraně hub

Výzkum a konzultace v ekologii, biodiverzitě a ochraně hub

Znalost principů ekologie a výskytu hub v lesních a nelesních porostech a v krajině poskytuje výstupy pro studium aspektů

 • biodiverzity
 • struktury lesa
 • přirozené obnovy porostů
 • významu tlejícího dřeva v lesním porostu

Přináší nové vhledy do popisu přírodních jevů a přispívá k vnímaní porostů a území jako celku.

Zpracování dílčích studií pro výzkumné projekty

Výzkum výskytu a ekologie hub

 • v přírodních i nepřírodních biotopech
 • v chráněných i ohrožených územích
 • na trvalých a monitoračních plochách
 • na specifických substrátech

Vedení a interpretace výzkumu v souladu se současnými vědeckými přístupy a metodami podle současných poznatků v oboru u nás a v zahraničí

Terénní výzkum a interpretace pro potřebu ochrany přírody

 • Mykologické inventarizační průzkumy
 • Podklady pro plány péče v CHÚ
 • Monitorování výskytu hub pro vyhodnocení zásahů managementu a změn v území
 • Mykologické aspekty ochrany a tvorby krajiny

Vyhledávání mykologicky cenných stanovišť pro potřebu plánů péče o krajinu

Použití standardních metodik, platných v ČR

Interpretace v souladu:

 • se současnými zákonnými normami
 • se současnými poznatky u nás a v zahraničí
 • se současnými trendy ochrany druhové diverzity stanovišť
 • s ochranou přírodního prostředí hub
 • s potřebou udržitelného rozvoje hub a jejich stanovišť v krajině.